Dofinansowania / Mój Prąd

“Mój Prąd”

to nowy rządowy program skierowany do gospodarstw domowych na terenie całej Polski. Projekt zakłada dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych kwotą maksymalnie 5 tys. zł. Nabór wniosków wystartował 30.08.2019 r.

W programie może wziąć udział każda instalacja opłacona w całości lub część po 23 lipca. Istotny jest termin wymiany licznika przez operatora systemu dystrybucyjnego (zakład energetyczny) – przyłączenie musi zostać wykonane po ogłoszeniu konkursu. Termin pierwszego naboru już ruszył i potrwa od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Dotacja ma formę bezzwrotnej pomocy finansowej. Wysokość dotacji z programu “Mój Prąd” będzie mogła pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej, nie będzie jednak mogła przekroczyć 5 tys. złotych. Ze względu na to, że koszt instalacji fotowoltaicznej zwykle przekracza 10 tys. zł w praktyce większość ubiegających się o dofinansowanie otrzyma maksymalną kwotę – 5 tys. zł. W programie można zamontować instalacje o mocy od 2 do 10 kWp.

Program “Mój prąd” skierowany jest do gospodarstw domowych, a beneficjentami mogą zostać wyłącznie osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby. Prosument będzie mógł skorzystać z obowiązującej od początku 2019 r. ulgi termomodernizacyjnej (pozwalającej odliczyć instalację fotowoltaiczną od podstawy podatku), jednak obejmie ona jedynie wydatki poza wsparciem. “Mój prąd” nie będzie się łączyć z dotacją w programie „Czyste Powietrze”.

Dofinansowania będą przyznawane na podstawie kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu 1 mld zł czyli 200 tys. prosumentów. Dofinansowanie z programu “Mój prąd” można otrzymać, gdy instalacja fotowoltaiczna została zgłoszona do zakładu energetycznego po starcie projektu (30.08). Wniosek trzeba złożyć dopiero po zakończeniu inwestycji, wcześniej nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych działań.

Wniosek o dofinansowanie z programu “Mój Prąd”?

Wniosek jest dostępny, na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl Wnioski należy złożyć w formie papierowej z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy w kopercie opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy „Mój Prąd”. Wymogiem przyznania dotacji będzie spełnienie warunków programu oraz przedstawienie stosownej dokumentacji:

• kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,

• dowodu zapłaty faktury/Oświadczenie o dokonanej zapłacie

• zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy w którym go zainstalowano

• klauzulę informacyjną dla wnioskodawców Programu priorytetowego „Mój Prąd”.

Wniosek składa się w terminach wskazanych w ogłoszeniu o naborze (pierwszy nabór od 30.08.2019 – 20.12.2019 r. lub do wyczerpania środków). O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego złożenia w siedzibie NFOŚiGWDofinansowania / Czyste Powietrze

“Czyste Powietrze”

to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych ale obejmuje także dofinansowanie instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych).

Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki są udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Maksymalna kwota dotacji

Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formacie pożyczki.

Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Realizacja programu: lata 2018-2029 r.

Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.

Zakończenie wszystkich prac objętych umowa do: 30.06.2029 r.Dofinansowania / Agroenergia

“Agroenergia”

Od 08.07.2019 rolnicy mogą składać wnioski o dotacje i pożyczki na inwestycje w odnawialne źródła energii w nowym programie NFOŚiGW “Agroenergia”. Fundusz przyjął rozwiązania polegające na dofinansowaniu inwestycji w fotowoltaikę. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie w programie Agroenergia, który zakłada dofinansowanie inwestycji służących budowaniu samodzielności energetycznej na obszarach wiejskich, co przyczyni się do zwiększenia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i poprawy jakości powietrza.

Rodzaje przedsięwzięć, które mogą podlegać dofinansowaniu, to inwestycje w nowe źródła ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE) wraz z magazynami energii, a ponadto przedsięwzięcia zakładające zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych oraz mające na celu poprawę efektywności energetycznej.

Nabór wniosków w programie Agroenergia jest prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania środków.

Z programu Agroenergia mogą skorzystać wyłącznie rolnicy indywidualni, rozumiani jako osoby fizyczne będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat mieszkają w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Budżet programu, przewidziany na lata 2019-25, wynosi 200 mln zł, z czego 80 mln zł zostanie przeznaczone na dotacje, a 120 mln zł na pożyczki.

Maksymalna wysokość dofinansowania w formie dotacji może pokryć do 40 proc. kosztów kwalifikowanych, a pożyczka będzie mogła pokryć nawet do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym kwota pożyczki będzie mogła wynieść od 100 tys. zł do 2 mln zł.

Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na poziomie WIBOR 3M + 50 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2 proc. Okres finansowania nie będzie mógł przekroczyć 15 lat. Nie przewidziano możliwości częściowego umorzenia pożyczki.

Program ma m.in. na celu poprawę lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i promuje koncepcję samowystarczalności energetycznej, finansowane projekty muszą uwzględniać przedsięwzięcie z zakresu utworzenia nowego źródła energii.

W programie uwzględniono ponadto kryteria w zakresie maksymalnych jednostkowych kosztów brutto dla poszczególnych technologii OZE, co – jak tłumaczy NFOŚiGW – ma zapewnić transparentność oceny i zabezpieczy przed sztucznym zawyżaniem kosztów przedsięwzięć. Relatywnie niski koszt, który przyjęto dla fotowoltaiki, a także fakt, że to jedyna technologia wytwarzania energii elektrycznej z ujętych w programie Agroenergia, dla której wprowadzono minimalny próg mocowy, wyłączajacy możliwość dofinansowania mikroinstalacji, czyli źródeł o mocy do 50 kW.

W przypadku systemów fotowoltaicznych, których jednostkowa moc powinna wynosić od 50 kWp do 1 MWp (a więc wykluczone są mikroinstalacje), maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny brutto ustalono na 2,5 mln zł.

W przypadku elektrowni wiatrowych, których maksymalna zainstalowana moc nie będzie mogła przekroczyć 3 MW, przewidziano maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny brutto rzędu 6 mln zł/MW.

Dla elektrowni wodnych przyjęto maksymalny próg mocy na poziome 5 MW, a także maksymalny koszt inwestycyjny brutto 25 mln zł/MW.

Z kolei w zakresie źródeł ciepła opalanych biomasą o mocy nie wyższej niż 20 MWt maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny brutto wynosi 2,2 mln zł/MW.

Maksymalny koszt inwestycji w biogazownie rolnicze o mocy od 300 kW do 2 MW (nie wyszczególniono czy chodzi o moc elektryczną czy cieplną) może wynieść do 15 mln zł/MW.

W przypadku kolektorów słonecznych przyjęto natomiast maksymalny koszt inwestycji brutto rzędu 1000 zł/kW, a w przypadku pomp ciepła – do 4 200 zł/kW dla gruntowych pomp ciepła oraz do 4 000 zł/kW dla powietrznych pomp ciepła.

Ponadto uwzględniono możliwość dofinansowania towarzyszącego magazynu energii, przy czym jego maksymalny CAPEX brutto nie powinien przekraczać 50 proc. kosztu inwestycji w źródło energii.Dofinansowania / Przedsiębiorca prosumentem

“Przedsiębiorca prosumentem”

Pakiet prosumencki wprowadzany w życie wraz z nowelizacją ustawy o OZE umożliwia lokalizowanie mikroinstalacji na terenach, które w planach miejscowych mają przeznaczenie inne niż produkcyjne. Zobowiązuje też ministra ds. energii oraz ministra do spraw gospodarki do wydania, w porozumieniu, rozporządzenia wykonawczego określającego szczegółowe zasady i procedurę przyłączania do sieci mikroinstalacji należących do prosumentów, jak również zakres i zasady bilansowania oraz rozliczeń z prosumentami. Ponadto pakiet przewiduje m.in.: • Wprowadzenie nowej definicji „prosumenta energii odnawialnej” i objęcie nią przedsiębiorców, dla których wytwarzanie energii nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej. Prosument będzie mógł wytwarzać energię elektryczną w mikroinstalacji (moc do 50kW). • Objęcie tak zdefiniowanych prosumentów systemem opustów. Da im to możliwość wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby. Nadwyżki będą mogli „magazynować” w sieci elektroenergetycznej operatorów energetycznych, a następnie je odbierać, by zaspokoić swoje potrzeby energetyczne. • Rozliczanie energii w dłuższych cyklach rozliczeniowych, co umożliwi korzystanie z wyprodukowanej przez siebie energii w okresach niższej produkcji, która nie zaspokaja potrzeb przedsiębiorców. • Rezygnację z obowiązku przygotowania projektu budowlanego dla najmniejszych mikroinstalacji do 6,5 kW. • Wprowadzenie możliwości lokalizowania mikroinstalacji na terenach, które w planach miejscowych mają przeznaczenie inne niż produkcyjne.

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami, jesteśmy tu po to by Ci pomóc. Wyślij maila lub zadzwoń +48 799 058 946. Poproś o wsparcie naszego konsultanta

Kontakt